Cedent

człowiek, który przeprowadza cesję w interesie cesjonariusza. Charakteryzując cesję wierzytelności, cedentem nazywa się wierzyciela, który przelewa należność innej osobie lub odmiennemu podmiotowi. Cedent nie ma prawa dzięki cesji uzyskać więcej przywilejów niż te, które zostały mu już nadane przez cesjonariusza.