Aktywa

Aktywa – majątek firmy, którego struktura jest zależna od banku, jaki dysponuje tym majątkiem. W banku komercyjnym do aktywów zalicza sie: gotówkę, lokate, kredyt, papiery wartościowe oraz majątki trwałe.  Pieczę nad proporcjami między danymi aktywami i pasywami trzyma komitet ALCO. O wycenie księgowej aktywów decydują ustawy. Wycena może się różnić od ceny rynkowej.